Adatkezelési nyilatkozat

Az Üzemeltető, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 Rendelete („GDPR”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános védelmi rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) valamint a vonatkozó egyéb, hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő a következő nyilatkozatot adja a Felhasználók személyes adatainak kezeléséről:

 1. Adatkezelés célja, időtartama

Adatkezelés elsődleges célja, hogy az Alkalmazás használata során a Felhasználók által feltöltött tartalmak megfeleljenek a felhasználási feltételekben rögzített szabályoknak, valamint, hogy a Filmdzsungel Kft. („Szolgáltató”) szükség esetén kapcsolatot tudjon tartani a regisztrált felhasználókkal és kezelni tudja és nyilvántartsa az esetleges panaszokat. 

Adatkezelés jogalapja:

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti, a Felhasználási feltételekben rögzített és a Felhasználók által kötelezően elfogadandó Felhasználói Feltételek, illetve a Felhasználó hozzájárulása.

Adattárolás időtartama:

 • a regisztráció törlését követő 5 évig az 1. sz. mellékletben megjelöltek szerinti adatkezelési célok esetében 
 • Az előfizető jelszavának és adatainak a törléséről a regisztráció visszavonását követő 8 napon belül Szolgáltató gondoskodik.

Adatok felsorolása illetőleg kategóriái:

 • Felhasználó által a regisztráció során megadott becenevét vagy nevét, e-mail címét valamint a bejelentkezési jelszót és fényképét;
 • Szolgáltatáson belüli aktivitásának adatait (pl. feltöltött adatlapok, adatlapok földrajzi koordinátái háttérbeli helyadatok használatával, kedvencek, követések) nyilvántarthatja, illetve felhasználhatja ajánlat küldése céljából.

Adatok forrása:

 • Közvetlenül a Felhasználóktól illetve tartalomfogyasztási adatok a saját rendszerekből

A fenti személyes adatok megadása fő szabály szerint a Felhasználó szabad döntésén múlik. Amennyiben a fenti személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, a Felhasználó köteles a fenti személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy az Akalmazás egyes funkciói nem lesznek elérhetőek a Felhasználó számára.

Háttérbeli helyadatok használata

Ahhoz, hogy a felhasználók állatnyomot vagy érdekességet rögzíthessenek a térképen, az alkalmazásnak hozzá kell férnie a háttérbeli helyadatokhoz. Ha egy felhasználó arra kíváncsi, hogy a környezetében a többi felhasználó milyen nyomot vagy érdekes helyet rögzített, szintén háttérbeli helyadatok használatára van szükség.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat az Szolgáltató a felhő tárhely szolgáltatójának tárhelyén tárolja. 

A Szolgáltató megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Felhasználó személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, amely alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. A Szolgáltató megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 1. Személyes adatok címzettjei

Adatfeldolgozó: regisztrációs adatok esetében a felhő tárhely szolgáltatója (Google, Inc 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok)

További adattovábbítás: az adatok legfeljebb belföldre, az arra illetékes hatóságok részére kerülnek továbbításra.

Harmadik országba, nemzetközi szervezethez történő továbbítás: a Szolgáltató a felhő tárhely szolgáltatója részére továbbítja az adatokat. A felhő tárhely szolgáltatója adatfeldolgozói megállapodásban vállalta a GDPR szabályainak betartását.

 1. Felhasználó jogai

A Felhasználó jogosult:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, illetve a saját adataiba történő betekintést kérni;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, elfeledését kérelmezni a https://filmdzsungel.tv/adattorles oldalon
 • adatkezelésének korlátozását kérni;
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 • az adatok hordozhatóságához való jogát gyakorolni;
 • adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát megváltoztatni;
 • bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
 1. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a 6. szerinti adatvédelmi tisztviselőhöz.

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Szolgáltató ellen. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, a Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amely a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; e-mail: [email protected]; honlap: http://www.naih.hu; telefon:+36 (1) 391-1400; fax.:+36 (1) 391-1410.

 1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő

Neve: Filmdzsungel Kft.  

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 25.

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Honlap: https://filmdzsungel.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Brinner Zoltán

Adatkezelés célja Kezelt adatok kategóriái Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Közlés célja
Az Alkalmazás regisztrációval elérhető funkcióinak használata, a Felhasználási feltételeknek megfelelő használat ellenőrzése e-mail cím kötelező adatkezelés 5 év a jogosult hozzájárulása A jogosult önkéntes adatszolgáltatása Az Alkalmazás használatával összefüggésben kötelező adatszolgáltatás A használat megfelelő módjának kontrollja, minőségbiztosítása.Elektronikus adatok technikai kezelése.
Az Alkalmazás regisztrációval elérhető funkcióinak használata, a Felhasználási feltételeknek megfelelő használat ellenőrzése Felhasználó név vagy becenév Kötelező adatkezelés 5 év a jogosult hozzájárulása A jogosult önkéntes adatszolgáltatása Az Alkalmazás használatával összefüggésben kötelező adatszolgáltatás  A használat megfelelő módjának kontrollja, minőségbiztosítása Elektronikus adatok technikai kezelése
Az Alkalmazás regisztrációval elérhető funkcióinak használata, a Felhasználási feltételeknek használat ellenőrzése Személyes, profil fénykép Opcionális adatkezelés, feltöltése nem kötelező 5 év a jogosult hozzájárulása A jogosult önkéntes adatszolgáltatása Az Alkalmazás használatával összefüggésben opcionális adatszolgáltatás
Az Alkalmazás regisztrációval elérhető funkcióinak használata,  jelszó 5 év a jogosult hozzájárulása A jogosult önkéntes adatszolgáltatása Az Alkalmazás használatával összefüggésben kötelező adatszolgáltatás 
Hírlevelek küldése e-mail cím Opcionális adatkezelés leiratkozásig A jogosult hozzájárulása A jogosult önkéntes adatszolgáltatása A jogosult általi Hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozásig tartó időszakban, opcionális adatszolgáltatás Hírlevelek küldése érdekében
Az Alkalmazás regisztrációval elérhető funkcióinak használata, a Felhasználási feltételeknek megfelelő használat ellenőrzése Háttérbeli helyadatok (földrajzi koordináták) 5 év A jogosult hozzájárulása A jogosult önkéntes adatszolgáltatása Az Alkalmazás használatával összefüggésben kötelező adatszolgáltatás A használat megfelelő módjának kontrollja, minőségbiztosítása.Elektronikus adatok technikai kezelése

Töltsd le még ma!

Applikációnkat ingyenesen használhatod! Töltsd le még ma a Google Play Store vagy az App Store webáruházak valamelyikéről!